اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مورد اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر بوده و آیات و روایات و حکایت و سخن بزرگان در این مجموعه ذکر شده .